ZWRÓĆ UWAGĘ NA: Przemysł spożywczy

Cost Savings Today: Jak opi­sałbyś przemysł spożywczy i napojowy?

Frank Thorsen: Sektor żywno­ści i napojów jest największą gałęzią przemysłu w Europie. Jego całkowity obrót wynosi 1244 mld Euro, obejmuje 289 tys. firm i jest w nim zatrudnio­nych ponad 4 mln osób*.

Perspektywy wzrostu tego sektora są dobre. Stale ro­snąca liczba ludności, a także poprawa sytuacji europejskiej gospodarki, pobudza ogólną tendencję, aby wydawać więk­szą część naszych dochodów na artykuły spożywcze.

Jak pokazują liczby, jest to bar­dzo ważna gałąź przemysłu z wieloma firmami i pracowni­kami. W Europie największymi producentami są takie firmy jak Nestlé, Procter & Gamble, Unilever i Heineken, które są również dużymi graczami na rynku globalnym. Z 289 tys. firm, które działają na terenie Europy – wiele z nich skupia się na obsłudze lokalnych ryn­ków, często oferując lokalne produkty.

Przemysł ten cechuje się bar­dzo dużą konkurencyjnością i innowacyjnością. Pośrednicy i klienci (sieci handlowe i firmy gastronomiczne) są bardzo silni negocjacyjnie i stale wymaga­ją od dostawców niższych cen, dlatego oszczędności i inno­wacyjność są wysoko na liście priorytetów w tej branży.

CST: Jakie są główne wyzwa­nia w tej branży?

FT: Największym wyzwaniem tego sektora są zmiany klima­tyczne, które mają wpływ na miejsca, gdzie możemy upra­wiać rośliny i hodować zwie­rzęta.

Ważne są również wyzwania stawiane ewolucyjne: na przy­kład populacja żyjąca w Azji i Europie Wschodniej zmienia swoje nawyki żywieniowe, zwiększając konsumpcję bar­dziej kosztownych w produkcji produktów żywnościowych, takich jak mięso, ryby i prze­twory mleczne – w porówna­niu do tradycyjnych nawyków żywieniowych, które związane były z produktami roślinnymi.

Sektor spożywczy to również globalny przemysł, ale jedną z głównych tendencji, przy­najmniej w Europie, jest zapo­trzebowanie konsumentów na lokalne produkty spożywcze - co tworzy przed producentami zarówno wyzwania jak i szanse. Klienci dodatkowo oczekują co­raz więcej informacji na temat miejsca wytworzenia, pocho­dzenia i procesu produkcji środków spożywczych oraz zachowania zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu do­staw. W bardziej rozwiniętych, bogatszych częściach świata, stale wzrasta popyt na produk­ty ekologiczne. W przypadku produktów ekologicznych, or­ganicznych, istnieją inne zagro­żenia związane z produkcją, a także ogólnie mniejsze plony.

CST: W jakich obszarach kosztowych są możliwe do uzyskania oszczędności?

FT: Przemysł spożywczy jest branżą bardzo konkurencyjną i innowacyjną. Ze względu na presję cenową, o której wspo­mniano powyżej, niejako wy­musza na branży stały nacisk na uzyskiwanie oszczędności i wprowadzanie innowacyjności. Firmy muszą obniżać koszty w ujęciu rocznym, jednocześnie wprowadzając na rynek nowe i lepsze produkty.

ERA od wielu lat pomaga fir­mom w tej branży zmniejszać koszty w wielu pośrednich ka­tegoriach kosztowych, takich jak: zarządzanie obiektami, odpady, zarządzanie zakupem materiałów eksploatacyjnych, transport, flota itp. Aktualnie również skupiamy się na kosz­tach bezpośrednio produkcyj­nych – surowce spożywcze ta­kie jak warzywa, mąka, nabiał, dodatki do żywności itp.

Pomagamy również Klientom w poprawie i wdrażaniu inno­wacyjnych procesów we współ­pracy z dostawcami, więc poza lepszymi warunkami cenowymi również poprawiamy jakość produktów.

CST: Najczęściej, jak duże są wydatki w tych obszarach?

FT: Nie ma standardowej wiel­kości, ale nie jest niczym nie­zwykłym znaleźć oszczędności w przedziale 10–20%, kiedy dokonuje się reorganizacji, przeprojektowania procesów w wielu kategoriach.

CST: Jakie są główne proble­my – i dlaczego nie mogą one być rozwiązane przez Dział Zakupów lub Manage­rów odpowiedzialnych za te obszary?

FT: Większość firm z branży FMCG ma ograniczone zasoby, a zatem nie mają zasobów lub dogłębnej wiedzy na temat wszystkich produktów – a więc możemy im pomóc w wypra­cowaniu opłacalnych receptur, korzystając z naszej globalnej wiedzy w obszarze oferowa­nych rozwiązań na rynku do­stawców.

CST: Jakie są perspektywy na rok 2017?

FT: Po ostatnich kilku latach stabilizacji lub deflacji cen, w najbliższych latach zaczniemy obserwować tendencję wzro­stu cen w większości kategorii związanych z produkcją żywno­ści – a więc wzrasta znaczenie najbardziej kosztowo konku­rencyjnych specyfikacji.

W ciągu ostatnich kilku mie­sięcy, po raz pierwszy zaob­serwowano nową formułę supermarketów, które oferują żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, aby zmniejszyć problem odpadów w przemyśle. Rosnąca ilość powstających odpadów to zauważalny problem, a pro­dukty z krótkim terminem przydatności do spożycia to jeden ze sposobów redukcji odpadów.

*(Źródło: Eurostat, UN COMTRADE, OECD). 

Frank Thorsen

Były CPO w kilku dużych międzynarodowych firm, Frank ma bardzo bogate doświadczenie w branży FMCG, biotechnologii i opiece zdrowotnej, zdobył je w Danii, Szwecji i Anglii.

W grupie Expense Reduction Analysts, Frank Thorsen jest międzyna­rodowym ekspertem w branży FMCG, zwłaszcza w przemyśle spożyw­czym, specjalizuje się również w surowcach spożywczych i białkach (mięso, drób, ryby, warzywa, itp). 

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client